Ders İçerikleri

POLS 551 – Uluslararası İlişkiler Teorileri

Bu ders, uluslararası ilişkiler alanında geliştirilmiş olan kuramsal yaklaşımları ve disiplinin literatüründeki teorik okulları incelemektedir. Dersin ana içeriğini disiplinin ortaya çıkmasından itibaren akademik yazında geliştirilmiş olan teorik okulların analizi oluşturacaktır. Bu kapsamda, ders hem ana akım teorik okulları inceleyecek, hem de ana akım teorilere getirilen eleştiriler kapsamında ortaya çıkan teorik yaklaşımlara odaklanacaktır. Realist ve Liberal teorik okulların incelenmesi ile başlayacak olan ders, İngiliz Okulu yaklaşımının geliştirdiği sentez yaklaşımı inceleyerek devam edecektir. Daha sonra İnşaacı kuram, Marksist kuram, Eleştirel kuram gibi teoriler ele alınacaktır. Yeşil Uluslararası İlişkiler kuramı, Feminist yaklaşımlar, Post-yapısalcı okul ve Post-koloniyal yaklaşımlar ders kapsamında ele alınacak olan diğer teorik yaklaşımlardır.

Kredi: 3 AKTS: 8       

POLS 552 - Küresel Siyasette Güncel Sorunlar

Bu derste programın bir diğer ayağı olan küreselleşme olgusu ele alınacaktır. Küreselleşme olgusu ve bu olgunun doğurduğu sonuçlar birçok farklı akademik disiplini ilgilendirmektedir. Bu kapsamda, bu derste Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, Sosyal Antropoloji gibi akademik disiplinlerin küreselleşme olgusuna olan yaklaşımlarından yararlanılacaktır. Dersin ana içeriğini, küreselleşme olgusunun tanımı konusunda farklı teorik yaklaşımlar ve küreselleşmenin etkisiyle küresel siyasetin konusu haline gelen güncel sorunların incelenmesi oluşturmaktadır. Buna göre başlıca konular arasında, çevre ve küreselleşme, küresel kültür, uluslararası göç, güvenlik, küresel ekonomik ilişkiler, küresel etik, uluslararası örgütler ve küresel yönetişim, küresel sivil toplum gibi konular bulunmaktadır. Ders sonunda öğrencilerin küreselleşmeye getirilen farklı teorik açıklamaların yanı sıra, küreselleşme olgusunun dünya siyasetinde ortaya çıkardığı sorunlar ve konular ile ilgili bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.

Kredi: 3 AKTS: 8

POLS 553 - Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

Bu dersin amacı öğrencilere araştırmaları, tez yazımları ve daha sonraki akademik kariyerleri için gerekli yöntembilim bilgisini kazandırmaktır. Ders sonunda öğrencilerin yöntembilim literatüründeki genel tartışmalara hakim olmasının yanı sıra, belirli araştırma yöntemlerini öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, ders bilim felsefesinin genel tartışmalarını inceleyerek döneme başlayacaktır. Ardından pozitivist ve post-pozitivist yaklaşımlar arasındaki farklılaşan yöntembilim görüşleri ele alınacaktır. Böylelikle öğrencilerin yöntembilim literatüründeki ana ayrışmaları ve farklı okulları öğrenmesi sağlanacaktır. İlerleyen haftalarda ise araştırma sorusu oluşturma, kavramsallaştırma, işlemselleştirme (operationalization), araştırma dizaynı gibi temel konuların yanında bazı niteliksel ve niceliksel araştırma yöntemlerine de odaklanılacaktır. Ayrıca ders kapsamında sayısal yöntemlere de yer verilmektedir. Buna göre, bu ders kapsamında, öğrencilere niceliksel okur-yazarlık kazandırmanın yanısıra, aynı zamanda öğrencinin bu sayısal yöntemleri kendi araştırmasında kullanabilmesi için bir birikim sağlanması da amaçlanmaktadır. Dersin ele alacağı araştırma yöntemlerinden bazıları, içerik analizi, veriseti oluşturma, klasik ve karşılaştırmalı vaka çalışması, arşiv çalışmaları, seçkin mülakatları, literatür taraması gibi niteliksel yöntemler ve hipotez test etme, olasılık hesaplama, frekans analizi, iki değişkenli korelasyon ve regresyon analizi gibi niceliksel yöntemler olacaktır.

Kredi: 3 AKTS: 8

POLS 554 - Küresel Politik Ekonomi

Bu dersin amacı, uluslararası ekonomi ve uluslararası siyasetin arasında bi konuma/arayüze sahip olan küresel siyasi/politik ekonomi çalışmasına bir giriş yapmaktır.  Ders, öğrencilerin uluslarası siyasetin ve uluslararası ekonominin arasındaki etkileşim örneklerini bütüncül bir şekilde anlamalarına yardımcı olacaktır. Amaç, malların ulusal, bölgesel ve küresel seviyelerde üretim, dağıtım, dolaşım ve tüketim süreçlerinde teorik yönleri ve pratik uygulamaları birleştirmek ve tüm bu süreçlerde devletin rolünü anlamaktır. Öğrenciler, ekonomi teorisinin bakış açısıyla değil, ticaretin, finansın, üretimin ve kalkınmanın ekonomik meselelerine bakacaklardır. Öğrenciler, devletlerin kendi aralarında ve devlet ve devlet-dışı aktörler (şirketler, toplumsal gruplar ve uluslararası örgütler) arasındaki ekonomik ilişkilerde uluslarası ilişkilerin kavramları, fikirleri ve yazınları ile etkileşimde olacaklardır. Bu yüzden, dersin odak noktası uluslararası ekonomik ilişkilerin yoğunluğunun artması sonucunda ortaya çıkan siyasi problemlerdir. İktisat bilgisine gerek yoktur.

Kredi: 3 AKTS: 8                              

POLS 589 – Bitirme Projesi

Bu ders Uluslararası Antalya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği uyarınca tüm yüksek lisans öğrencilerine zorunlu kılınmıştır. Öğrencilerden bitirme projelerini yazılı olarak sunmaları beklenmektedir

Kredi: 0 AKTS: 16  

Program Müfredatı

Akademik Takvim

Başvuru ve Kayıt İşlemleri

Ücret ve Ödeme